Privacyverklaring

Tamaar Fotografie

Privacyverklaring

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om in overeenstemming met de AVG wetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij u over welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over uw identiteit of die naar u herleidbaar zijn, bijvoorbeeld, uw naam, telefoonnummer, bankrekeningnummer of e-mailadres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in één of meer van de volgende situaties:

  1. voor de acceptatie en/of uitvoering van de opdracht,
  2. voor het voldoen aan een wettelijke plicht, of
  3. voor overige activiteiten waarvoor u ons expliciete toestemming heeft gegeven.

Verstrekking aan derden

We delen wij uw persoonsgegevens niet met derden tenzij er een goede reden voor is, als wij uw toestemming hebben of als dat op basis van wet- of regelgeving verplicht is.

Soms besteden wij het werk uit of werken wij samen met partners. In dergelijke gevallen geven wij geven uw persoonsgegevens door aan derden alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht.

Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen op grond van de wet persoonsgegevens bij ons opvragen. In dat geval zijn wij verplicht deze persoonsgegevens af te geven. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor partijen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw opdracht.

Rechten van betrokkenen

U bepaalt zelf wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Daarom kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen als u meent dat wij niet zorgvuldig zijn omgegaan met uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het desbetreffende doel. Ook houden wij rekening met de bewaartermijnen die de wet aan ons oplegt. De duur van de bewaartermijn verschilt per situatie. In de meeste gevallen hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van verschillende cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken hierbij alleen functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren.

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de privacywetgeving naleven.

Nieuwe ontwikkelingen

Dit Privacyverklaring kan door ons worden aangepast vanwege nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten en wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om ons Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij onzorgvuldig zijn omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens hebben verwerkt, dan kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@tamaarfotografie.nl met als onderwerp ‘privacy’.